1932 Het oud-katholieke gemeenteblad 1e jaargang no. 1 29 april 1932

 

HET   NIEUWE.

“Zoodat wij dienen in vernieuwing des geestes”.  Rom, VII ; 6.

Reeds lang hebben wij er over gedacht,lang ook de behoefte er aan gevoeld. Een eigen blaadje voor onze Oud-Katholieke gemeente te Den Helder !  Als pastoor toch voelen we telkens, dat we een gelegenheid
missen om ons tot de gemeente in haar geheel te richten. Wel kan er veel op vergaderingen gezegd worden, ook wel een en ander van den preekstoel worden afgekondigd. Maar altijd voelen wij het nadeel, dat niet allen tervergadering zijn, noch ook helaas ter kerk. Ja, meestal is het zoo, dat juist diegenen afwezig zijn voor wie een of ander bestemd is. !t Was echter niet uitsluitend om deze reden alleen, dat we naar een gemeenteblaadje verlangden. Neen, er is meer.
Wij zijn er namelijk van overtuigd dat niets nagelaten mag worden om den band, die ons als leden van één gemeente bindt, zoo nauw mogelijk aan te trekken. In een gemeenteblaadje nu zien wij een van de beste middelen om dat te,bereiken en om het gemeenteleven werkelijk levendig te houden. Want dat moet bij ons allen voorop staan een werkelijk krachtig, belangstellend medeleven met de gebeurtenissen onzer gemeente. Niemand zal ontkennen dat het aan dit laatste hier en daar wel eens ontbreekt. Wij nu hopen dat door het verschijnen van een gemeenteblaadje de belangstelling, die ontbreekt, wordt opgewekt en de belangstelling, die er gelukkig ongetwijfeld ook is, wordt versterkt.
Kortom, wij willen trachten om met de uitgave van dit blaadje onze positie te versterken naar buiten, maar meer nog naar binnen. Wij verwachten dat dit streven Uw belangstelling, Uw sympathie zal hebben. Ongetwijfeld zal dit ons werk ten goede komen.
Voorloopig zal het blaadje op ongeregelde tijden verschijnen. Wij stellen ons voor dit te doen, telkens wanneer daar aanleiding voor bestaat. Alles wat van belang is voor onze gemeente zal er dan een plaatsje in vinden. Zoo spreekt het dus vanzelf, dat wanneer bijv, de afdeeling van het Oud-Katholieke ondersteuningsfonds of de Jongelieden-vereeniging “Sursum Corda” iets te zeggen hebben, zij dit hier ter plaatse mogen doen. Voorts dat bij bijzondere kerkelijke gelegenheden, zooals ‘aannemen”, “vormen”, hoogfeesten, enz. een uitgave van ons blaadje mag verwacht worden.
En verder willen wij voorloopig geen plannen maken.
Eerst willen wij zien, hoe dit alles gaat. De tijd zal leeren of we later grootere plannen mogen koesteren. Misschien, dat eenmaal het nu nog wel heel bescheiden kleed door een wat ander, een passender en ruimer kleed kan worden vervangen.
Ongetwijfeld is dit voor onze gemeente iets nieuws. En hier en daar hooren we reeds het bekende gezegde klinken; “Alweer wat nieuws !”. Zoo is het inderdaad. Maar moge dit nieuwe, zelfs in zijn bescheiden kleinheid zegen brengen. Zegen voor onze gemeente, zegen voor ieder onzer persoonlijk.
Dit kan, wanneer wij het alles beschouwen als gedaan ter eere Hem, wiens kinderen wij zijn en wien wij ‘al ons werk opdragen.

De nieuwelingen

 
Op Zondag a.s. 1 Mei, zal het voor onze gemeente een heerlijke feestdag zijn. Niet minder dan negentien nieuwe leden zullen dan aan onze gelederen worden toegevoegd. Veertien leerlingen van de catechismus, zes meisjes en acht jongens en voorts vijf ouderen zullen op dien dag voor het eerst tot de H. Communie naderen. En welbewust zullen zij zich daardoor stellen in den dienst van Christus.
In den dienst van Christus ! Overweldigende gedachte, niet alleen voor de nieuwe leden, maar voor allen, die reeds korteren of langeren tijd hun aanneemsdag achter zich hebben. Want Christen zijn beteekent toch immers niet slechts gedoopt zijn, aangenomen zijn, de kerk bezoeken, schoone liederen zingen, ter H. Communie gaan ? Natuurlijk is dit alles noodig. Maar Christen zijn is toch nog oneindig veel meer; ’t is anders. Christen zijn is Christus dienen, voor Hem strijden. En strijd kost bloed ! Ja, Tt kan ons het hartebloed kosten. We zijn daarom niet voor ons gemak christen. We zijn het ook niet om ons “veilig te stellen” voor de eeuwigheid. Maar om pal te staan voor Hem, te getuigen door ons leven van Hem. Dat is moeilijk. Hoevelen zijn er helaas reeds niet gedeserteerd, hoevelen hebben den strijd voor Hem opgegeven ?
Daarom willen wij, vooral in deze dagen, bidden én voor de nieuwe¬lingen, én voor ons zelf. Bidden om trouw en volharding. Want “wie ten einde toe volhoudt zal zalig zijn” (Math, XXIV-l3-).

DE KERKDIENST OP l MEI a.s.

De kerkdienst zal als gewoonlijk om 10 uur precies aanvangen. Wij verzoeken den leden tijdig aanwezig te zijn, zoodat de plechtigheid van den H. Dienst niet door “telaatkomers” wordt gestoord.
Aangezien het te verwachten is, dat velen dezen kerkdienst wenschen bij te wonen, zoo zal getracht worden enkele extra rijen stoelen achter in de kerk te plaatsen.
Voor de Communie zal door een der leerlingen namens alle aannemelingen de hernieuwde doopbelofte worden afgelegd. Deze is te vinden op blz. 86 van het Christelijk Onderwijs.
’s Avonds om 7 uur zal de Vesper van dankzegging gezongen worden.
  

Feestavond “SURSUM CORDA”.

 
Op Woensdag 11 Mei a.s. wordt door de Jongelieden-vereeniging “Sursum Corda” een feestavond georganiseerd.
Allen zijn daar welkom !
Wij hopen dat niemand verzuimen zal dezen avond bij te wonen. Dat kan men niet, dat mag men niet, dat wil men niet.
Dus wij   gaan er  alleen heen.     Oud en jong.
‘s  Avonds   acht  uur,   gebouw U.S.O.,   Kanaalweg.
 
W e  l k  o m !!!