ANBI

Algemene informatie

Naam ANBIDen Helder
RSIN nummer821751335
Websitedenhelder.oudkatholiek.nl
Emailage.kramer@okkn.nl
Adres (kerkgebouw)Annie Romein-Verschoorlaan 10
Postcode1784 NZ
PlaatsDen Helder
Telefoonnummer0640591100
Postadres (kerkbestuur)Beukenkampstraat 59
Postcode1781 BK
PlaatsDen Helder
Telefoonnummer0640591100

De Den Helder te Den Helder is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Oud-Katholieke Kerk van Nederland. De parochie is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk Wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

In het Statuut voor de Oud-Katholieke Kerk zijn bepalingen opgenomen t.a.v. bestuur, financiën, toezicht en rechtspraak die gelden voor de kerkleden, parochies en andere onderdelen van de kerk. Het Statuut is te vinden op de website van de landelijke kerk:

De Oud-Katholieke Kerk van Nederland heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke parochies en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de parochie Den Helder te Den Helder.

Beloningsbeleid

Het beloningsbeleid en overige arbeidsvoorwaarden worden landelijk geregeld en vastgesteld en zijn vastgelegd in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling OKKN‘.

Leden van het bestuur (voor zover dit leken betreft), commissies, werkgroepen en overige vrijwilligers ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakt onkosten – zoals reiskosten – kunnen worden vergoed (op declaratiebasis).

Bestuurssamenstelling

“Het kerkbestuur bestaat uit de pastoor van de parochie en ten minste twee meerderjarige leden, die de naam kerkmeester dragen”. In onze parochie bestaat het bestuur uit 3 leden, te weten een:

  • Voorzitter, penningmeester Age Kramer
  • Secretaris Agnes Helder-Schol
  • Administrateure Richard Propstra

Beleidsplan

Zoals veel andere parochies rubriceert de parochie Den Helder de activiteiten naar Vieren, Leren, Verbinden, Delen, Beheren.
In de wekelijkse mis komen deze aandachtsgebieden samen. Daarnaast functioneert de website steeds meer als een plek om bezinning en vorming op te doen. Verder is de parochie zo klein dat we de dingen die moeten gebeuren samen oppakken, zonder dat daar veel vergaderingen of werkgroepen aan te pas komen. De vaste groep kerkgangers (ongeveer 10 personen) functioneren als de vrijwilligers die hand- en spandiensten verrichten. Een overzicht van de activiteiten in een meerjarenplanning is op te vragen door een mail te sturen aan age.kramer@okkn.nl

Jaarverslag van activiteiten

Jaarverslag over 2020: 

Corona

Net als alle andere parochies stond ook bij ons alles in het teken van Corona.
Vanaf half maart tot half juni waren er geen kerkdiensten in onze kerk.
Wel deed pastoor Kramer op 14 juni dienst in de streaming die vanuit de landelijke kerk georganiseerd werd.
In de zomer konden we weer kerkdiensten houden met in achtneming van de bekende maatregelen, totdat in oktober de wekelijkse mis opnieuw werd opgeschort.
Parochianen hielden onderling zo goed mogelijk contact en pastoor Kramer maakte podcasts en filmpjes om toch nog iets aan de parochie aan te kunnen bieden. Daarnaast verzorgde het bestuur nog een kerst- en een paasgroet voor de parochianen.
De paaskaars heeft het hele jaar niet gebrand.

Financiële verantwoording

Rekening 2020
(Verslagjaar)
Begroting 2020
(Verslagjaar)
Begroting 2022
(Volgend jaar)
Baten
Collectes & giften€ 3.369€ 4.500€ 2.850
Bijdragen leden€ 5.551€ 7.500€ 6.000
Subsidies & overige inkomsten€ 10.00€ 10.050€ 10.000
Opbrengst kerkcomplex€ 795€ 0€ 500
Opbrengst liquide beleggingen€ 16€ 25€ 20
Opbrengst onroerend goed
Totale baten (a) € 19.731€ 22.075€ 19.370
Lasten
Afdracht collectes & giften€ 1.150€ 1.000€ 1.000
Pastorale zorg€ 3.415€ 3.700€ 3.700
Bijdrage landelijke kerk€ 15.179€ 14.300€ 15.200
Kosten eredienst en parochie (activiteiten, bestuur, commissies, jeugd en kerkblad)€ 1.474€ 2.365€ 2.145
Kosten kerkgebouw, pastorie en bijgebouwen€ 4.029€ 3.300€ 4.450
Kosten overig onroerend goed en landerijen
Kosten van liquide beleggingen en geldleningen€ 352€ 350€ 360
Totale lasten (b) € 25.599€ 25.015€ 26.855
Resultaat (a-b) € -5.868€ -2.940€ -7.485