ANBI

Algemene informatie

Naam ANBIDen Helder
RSIN nummer821751335
Websitedenhelder.oudkatholiek.nl
Email
Adres (kerkgebouw)Annie Romein-Verschoorlaan 10
Postcode1784 NZ
PlaatsDen Helder
Telefoonnummer
Postadres (kerkbestuur)
Postcode
Plaats
Telefoonnummer0640591100

De Den Helder te Den Helder is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Oud-Katholieke Kerk van Nederland. De parochie is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk Wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

In het Statuut voor de Oud-Katholieke Kerk zijn bepalingen opgenomen t.a.v. bestuur, financiën, toezicht en rechtspraak die gelden voor de kerkleden, parochies en andere onderdelen van de kerk. Het Statuut is te vinden op de website van de landelijke kerk:

De Oud-Katholieke Kerk van Nederland heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke parochies en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de parochie Den Helder te Den Helder.

Beloningsbeleid

Het beloningsbeleid en overige arbeidsvoorwaarden worden landelijk geregeld en vastgesteld en zijn vastgelegd in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling OKKN‘.

Leden van het bestuur (voor zover dit leken betreft), commissies, werkgroepen en overige vrijwilligers ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakt onkosten – zoals reiskosten – kunnen worden vergoed (op declaratiebasis).

Bestuurssamenstelling

“Het kerkbestuur bestaat uit de pastoor van de parochie en ten minste twee meerderjarige leden, die de naam kerkmeester dragen”. In onze parochie bestaat het bestuur uit 3 leden, te weten een:

  • Voorzitter, penningmeester Age Kramer
  • Secretaris Agnes Helder-Schol
  • Administrateure Richard Propstra

Beleidsplan

Zoals veel andere parochies rubriceert de parochie Den Helder de activiteiten naar Vieren, Leren, Verbinden, Delen, Beheren.
In de wekelijkse mis komen deze aandachtsgebieden samen. Daarnaast functioneert de website steeds meer als een plek om bezinning en vorming op te doen. Verder is de parochie zo klein dat we de dingen die moeten gebeuren samen oppakken, zonder dat daar veel vergaderingen of werkgroepen aan te pas komen. Een overzicht van de activiteiten in een meerjarenplanning is op te vragen door een mail te sturen aan age.kramer@okkn.nl

Jaarverslag van activiteiten

Jaarverslag over 2019: We hebben kennelijk iets te bieden

Januari
Vanaf begin 2019 werd het thema Eenzaamheid aan de orde gesteld. Of liever: wat kunnen wij als parochie betekenen voor mensen die ergens naar op zoek zijn. We stelden vast dat we niet een parochie zijn met veel mensen die als vrijwilliger aan het werk kunnen om samen met anderen te werken aan maatschappelijke noden. Maar we zagen ook dat we best iets in huis hebben door de dingen die we gewoon al doen: bij elkaar komen op zondagochtend en de mis vieren, koffiedrinken na afloop van de dienst en daarbij simpelweg gastvrij zijn.

Februari
We maakten ook kennis met een Syrische familie. Eerst kwam vader een dienst bijwonen. Hij vertelde bij de koffie dat hij bij de Maronitische kerk hoorde. Een paar weken later kwam zijn hoogzwangere vrouw mee. Uiteindelijk zijn moeder en zoon bij ons gedoopt.

Maart
Op Aswoensdag verzorgden we een oecumenische vesperdienst in de Vredeskerk.

April
De diensten in de Goede Week vierden we net als voorgaande jaren deels met de mensen van de protestantse Johanneskapel. Pastoor Kramer gebruikte deze veertigdagentijd ook om iets meer te weten te komen over eenzaamheid. Het valt in krantenberichten op dat die sterk toeneemt, ook onder jongeren. Misschien hebben wij als kleine parochie iets te bieden. Inmiddels heeft pastoor contact gelegd met het Wijkhuis aan de Texelstroomlaan. 

Mei
In de zomer kwamen er regelmatig twee mensen uit Georgie bij ons in de kerk. Helaas voor hen werd hun asielaanvraag afgewezen. We zijn blij dat we hen even een soort geestelijk onderdak hebben kunnen bieden.

Juni
Pastoor Kramer bracht zijn ervaringen die hij opdeed in het Wijkhuis aan de Texelstroomlaan in bij de Haarlemse Geestelijkheid. In de vergadering ontstond het idee om Eenzaamheid als thema te kiezen voor de komende bisdomsdag op 12 oktober.

Juli

Augustus

September
Zoals afgesproken op de gemeentevergadering werd de homepage van de website aangepast.

Oktober
Op 12 oktober werd de bisdomsdag gehouden over het thema Eenzaamheid. Op 13 oktober was er weer de jaarlijkse Dienst met Handoplegging en Zalving. 

November
Op 19 en 26 november werden repetities gehouden voor onze Carol Service. Ditmaal onder de bezielende leiding van Coby, de koordirigent uit Julianadorp. Fijn dat we door samen te werken ervoor kunnen zorgen dat we weer een mooie Carol Service krijgen.

December
Op de Eerste Zondag van Advent hadden we de gebruikelijke een middagdienst: Lessons and Carols. Ook werden in deze maand op woensdagavond de oecumenische vespers gehouden.

Financiële verantwoording

Rekening 2019
(Verslagjaar)
Begroting 2019
(Verslagjaar)
Begroting 2021
(Volgend jaar)
Baten
Collectes & giften€ 3.713€ 4.000€ 3.900
Bijdragen leden€ 7.326€ 7.000€ 7.400
Subsidies & overige inkomsten€ 10.075€ 10.100€ 10.050
Opbrengst kerkcomplex
Opbrengst liquide beleggingen€ 41€ 100€ 25
Opbrengst onroerend goed
Totale baten (a) € 21.155€ 21.200€ 21.375
Lasten
Afdracht collectes & giften€ 1.000€ 1.000€ 1.000
Pastorale zorg€ 3.550€ 3.700€ 3.700
Bijdrage landelijke kerk€ 14.758€ 14.300€ 14.800
Kosten eredienst en parochie (activiteiten, bestuur, commissies, jeugd en kerkblad)€ 1.818€ 2.450€ 2.315
Kosten kerkgebouw, pastorie en bijgebouwen€ 3.917€ 3.200€ 4.300
Kosten overig onroerend goed en landerijen
Kosten van liquide beleggingen en geldleningen€ 378€ 350€ 380
Totale lasten (b) € 25.421€ 25.000€ 26.495
Resultaat (a-b) € -4.266€ -3.800€ -5.120