ANBI

Algemene informatie

Naam ANBIDen Helder
RSIN nummer821751335
Websitedenhelder.oudkatholiek.nl
Emailerna.peijnenburg@okkn.nl
Adres (kerkgebouw)Annie Romein-Verschoorlaan 10
Postcode1784 NZ
PlaatsDen Helder
Telefoonnummer0640591100
Postadres (kerkbestuur)Beukenkampstraat 59
Postcode1781 BK
PlaatsDen Helder
Telefoonnummer0622131765

De Den Helder te Den Helder is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Oud-Katholieke Kerk van Nederland. De parochie is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk Wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

In het Statuut voor de Oud-Katholieke Kerk zijn bepalingen opgenomen t.a.v. bestuur, financiën, toezicht en rechtspraak die gelden voor de kerkleden, parochies en andere onderdelen van de kerk. Het Statuut is te vinden op de website van de landelijke kerk:

De Oud-Katholieke Kerk van Nederland heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke parochies en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de parochie Den Helder te Den Helder.

Beloningsbeleid

Het beloningsbeleid en overige arbeidsvoorwaarden worden landelijk geregeld en vastgesteld en zijn vastgelegd in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling OKKN‘.

Leden van het bestuur (voor zover dit leken betreft), commissies, werkgroepen en overige vrijwilligers ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakt onkosten – zoals reiskosten – kunnen worden vergoed (op declaratiebasis).

Bestuurssamenstelling

“Het kerkbestuur bestaat uit de pastoor van de parochie en ten minste twee meerderjarige leden, die de naam kerkmeester dragen”. In onze parochie bestaat het bestuur vanaf september 2023 uit 4 leden, te weten een:

  • Voorzitter: Deservitor Erna Peijnenburg
  • Gedelegeerd voorzitter: Diaken Sandra van der Helm
  • Secretaris: Gill Williams
  • Penningmeester: Ronald Blok

Beleidsplan

Zoals veel andere parochies rubriceert de parochie Den Helder de activiteiten naar Vieren, Leren, Verbinden, Delen, Beheren.
In de wekelijkse mis komen deze aandachtsgebieden samen. Daarnaast functioneert de website steeds meer als een plek om bezinning en vorming op te doen. Verder is de parochie zo klein dat we de dingen die moeten gebeuren samen oppakken, zonder dat daar veel vergaderingen of werkgroepen aan te pas komen. De vaste groep kerkgangers (ongeveer 10 personen) functioneren als de vrijwilligers die hand- en spandiensten verrichten. Een overzicht van de activiteiten in een meerjarenplanning is op te vragen door een mail te sturen aan age.kramer@okkn.nl

Jaarverslag van activiteiten

Jaarverslag over 2022 van de parochie van de Heilige Nicolaas van Den Helder.

Het jaar 2022 stond voor velen in het teken van ‘Corona achter de rug?’

Dat gold ook voor onze parochie van de H. Nicolaas: het reguliere kerkelijke leven kwam weer op gang. Aanvankelijk konden we naar de kerk en moesten we goed opletten om de verschillende regels goed in acht te nemen. Later werd alles wat soepeler. Voor het eerste in twee jaar konden we weer Pasen vieren! Gelukkig bleef Covid weg en aan het eind van het jaar hadden we soms wat moeite ons voor te stellen hoe het allemaal was en hoe we het volgehouden hebben.

In sommige kerken bleek dat de periode waarin er geen of nauwelijks kerkdiensten konden worden georganiseerd het kerkelijk leven blijvend had aangetast: er bleven kerkgangers weg toen de kerkgang weer op gang kon komen. In onze parochie hebben we niet gemerkt dat we door covid kerkgangers ‘verloren’ zijn.

Tijdens corona zijn er wel grote sprongen gemaakt in de digitale wereld: veel kerken hebben inmiddels geleerd om hun kerkdienst via internet aan te bieden aan mensen die aan huis gebonden zijn. Ook de pastoor van onze parochie heeft zich in de periode zonder kerkdiensten gericht op de mogelijkheden die internet bieden. Daar is in de loop van 2022 een project uit voortgekomen. In feite vloeide het ook voort uit een initiatief van de Gemeente Den Helder om na te gaan wat er met de kerkgebouwen kan gebeuren afgezien van de kerkdiensten. In juni schreef pastoor Kramer het volgende in de Nicolaasbode over dit project.

Maar je kunt ook proberen te laten zien waar het ons in de kerk om gaat, wat er voor ons toe doet, waar we het over hebben.

Dat is de achtergrond van het project Het Leven in Den Helder. Ik kwam op het idee naar aanleiding van het gemeentelijke project Kerkenvisie, dat gaat over de vraag wat we met die mooie gebedshuizen kunnen als ze wegens gebrek aan belangstelling gesloten moeten worden.

Ik heb nu al aan aantal mensen uit het welzijnswerk in en rond Den Helder geïnterviewd om een beeld van dat welzijnswerk te schetsen. Ik heb hen uitgenodigd in onze kerk om te profiteren van het meditatieve karakter van de ruimte en eens hardop te mijmeren over Het Leven.

In feite is dat wat we doen in de kerk: we maken gebruik van het meditatieve karakter van de ruimte, we versterken die sfeer door onze liederen en lezingen, we laten elke week een ander thema op ons bord komen en we staan er elke week bij stil dat we Het Leven misschien niet helemaal doorgronden, maar dat we er wel van zijn doordrongen dat we het krijgen, elke dag opnieuw van een macht die we ook weer niet helemaal doorgronden. 

In de interviews vertellen mensen in hun eigen woorden hoe zij Het Leven ervaren. Meestal worden ze geïnspireerd door de ruimte (en dan hebben ze de liederen nog niet eens gehoord!).

Ik ben van plan om in de herfst deze mensen uit te nodigen in de bibliotheek. Sommigen vroegen mij namelijk ook: ‘Maar wat vind jij dan van Het Leven, jij zou er vanuit je pastoor zijn toch wel iets over kunnen vertellen.’ Sommigen weten dat dit ook de vraag is achter mijn studie voor promotie.

Ik hoop dat deze mensen komen en wat vrienden meenemen. 

En vooral dat ze geïnspireerd worden. Misschien ontstaat er dan weer een vervolg waarbij we als kerk en parochie betrokken worden. 

Ik denk niet dat het zal leiden tot nieuwe leden die op zondag gaan komen, maar je weet het nooit.

Intussen bleek dat de samenwerking rond de Veertigdagentijd en Pasen en rond Advent nog steeds leeft. Ondanks de ziekte van de predikant konden we samen met de protestantse gemeente een viering houden op Goede Vrijdag in de Vredeskerk. Op paaszaterdag ontvingen we hen in onze paaswake.

Aan het eind van het jaar werd pastoor Kramer door de Aartsbisschop gevraagd om deservitor te worden van de parochie in Leiden. Afgesproken werd dat deze vervanging zou gelden voor de periode januari tot juli 2023.

Rekening 2022
(Verslagjaar)
Begroting 2022
(Verslagjaar)
Begroting 2024
(Volgend jaar)
Baten
Collectes & giften€ 2.951€ 2.800€ 2.700
Bijdragen leden€ 6.206€ 6.000€ 6.200
Subsidies & overige inkomsten€ 10.000€ 10.000€ 10.000
Opbrengst kerkcomplex€ 1.295€ 0€ 1.000
Opbrengst liquide beleggingen€ 33€ 20€ 20
Opbrengst onroerend goed
Totale baten (a) € 19.190€ 18.820€ 19.920
Lasten
Afdracht collectes & giften€ € 
Pastorale zorg€ 1.053€ 1.100€ 1.100
Bijdrage landelijke kerk€ 18.633€ 15.200€ 20.050
Kosten eredienst en parochie (activiteiten, bestuur, commissies, jeugd en kerkblad)€ 1.447€ 3.342€ 1.520
Kosten kerkgebouw, pastorie en bijgebouwen€ 2.847€ 4.450€ 3.650
Kosten overig onroerend goed en landerijen
Kosten van liquide beleggingen en geldleningen€ 391€ 360€ 150
Totale lasten (b) € 25.371€ 25.452€ 26.470
Resultaat (a-b) € -6.181€ -6.632€ -6.550