ANBI

Algemene informatie

Naam ANBIDen Helder
RSIN nummer821751335
Websitedenhelder.oudkatholiek.nl
Emailsandra.vanderhelm@okkn.nl
Adres (kerkgebouw)Annie Romein-Verschoorlaan 10
Postcode1784 NZ
PlaatsDen Helder
Telefoonnummer0650874544
Postadres (kerkbestuur)Middelzand 2813
Postcode17818 CP
PlaatsDen Helder
Telefoonnummer0626791218

De Den Helder te Den Helder is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Oud-Katholieke Kerk van Nederland. De parochie is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk Wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

In het Statuut voor de Oud-Katholieke Kerk zijn bepalingen opgenomen t.a.v. bestuur, financiën, toezicht en rechtspraak die gelden voor de kerkleden, parochies en andere onderdelen van de kerk.

De Oud-Katholieke Kerk van Nederland heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke parochies en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de parochie Den Helder te Den Helder.

Bestuurssamenstelling

“De zorg voor het algemene kerkelijk leven in de parochie en daarmee samenhangende behartiging van de godsdienstige belangen, het geven van raad aan de pastoor bij zijn werk ten aanzien van de leden van de parochie, het beheer van het parochiaal vermogen en het verlenen van raad en bijstand aan behoeftige leden van de parochie is opgedragen aan een in iedere parochie bestaand bestuur, genaamd kerkbestuur

“Het kerkbestuur bestaat uit de pastoor van de parochie en ten minste twee meerderjarige leden, die de naam kerkmeester dragen”. (Statuut van de Oud Katholieke Kerk van Nederland, Afdeling 5, Hoofdstuk 5, artikel 136-152).

In onze parochie bestaat het bestuur uit 3 leden, te weten:

Voorzitter: pastoor S.J.M. van der Helm

Penningmeester: R.J. Blok

Secretaris: G.A. Versteeven – Lepine-Williams

Doelstelling – Visie

“De Oud-Katholieke Kerk van Nederland, bij de overheid bekend als de Roomsch-Katholieke Kerk der oud-Bisschoppelijke Cleresie, is de gemeenschap van de in het Koninkrijk der Nederland wonende katholieke gelovigen, alsmede hen die elders woonachtig zijn en hebben verklaard tot deze gemeenschap te willen worden gerekend.” (Statuut, afdeling 1, hoofdstuk 1, art. 1).

“De kerk heeft de bedoeling gemeenschpa van mensen te zijn die door de verzoening in Jezus Christus en door de leiding en niet aflatende werk van de Heilige Geest, tot eenheid gebracht werden rond een bisschop met als middelpunt de eucharistie. Elk van deze gemeenschappen is een lokale kerk die haar opdracht ter plekke zelfstandig volbrengt.” (Preambule Statuut IBK art. 3.1)

De missie van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland wordt als volgt omschreven:

“De Oud-Katholieke Kerk deelt in Gods plan om deze wereld te bevrijden, te redden en tot haar voltooiing te brengen. Dit doet zij door de aanwezigheid van Christus te vieren in Woord en Sacrament. De ervaring van de ontmoeting met Christus in de liturgie roept op een nieuwe gemeenschap te bouwen met elkaar. Een gemeenschap waarbinnen mensen elkaar kennen en voor elkaar zorgen. Een gemeenschap die open staat, verwelkomend is, oog heeft voor de naast en ook aan hen dienstbaar wil zijn (diaconaat)”.

Beloningsbeleid

Het beloningsbeleid en overige arbeidsvoorwaarden worden landelijk geregeld en vastgesteld en zijn vastgelegd in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling OKKN‘.

Leden van het bestuur (voor zover dit leken betreft), commissies, werkgroepen en overige vrijwilligers ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakt onkosten – zoals reiskosten – kunnen worden vergoed (op declaratiebasis).

Beleidsplan

Het beleidsplan van de Oud-Katholieke kerk van Nederland vindt u hier:

Visie en Beleid 2023-2033

Zoals veel andere parochies rubriceert de parochie Den Helder de activiteiten naar Vieren, Leren, Verbinden, Delen, Beheren.
In de wekelijkse mis komen deze aandachtsgebieden samen. De dingen die moeten gebeuren pakken we samen op, zonder dat daar veel vergaderingen of werkgroepen aan te pas komen. De vaste groep kerkgangers (ongeveer 10 personen) functioneren als de vrijwilligers die hand- en spandiensten verrichten. Een overzicht van de activiteiten in een meerjarenplanning is op te vragen door een mail te sturen aan sandra.vanderhelm@okkn.nl

Jaarverslag van activiteiten

Jaarverslag over 2023 van de parochie van de Heilige Nicolaas van Den Helder.

Het jaar 2023 stond bij onze parochie in het teken van de toekomst tegemoet.

Pastoor Age Kramer gaf in de voorjaarsvergadering aan een nieuwe uitdaging aan te gaan. Per september zijn daarom door de bisschop een deservitor (Erna Peijnenburg) en een nieuwe diaken (Sandra van der Helm) voor onze parochie aangesteld. In juli zijn de nieuwe penningmeester (Ronald Blok) en secretaris (Gill Williams) begonnen. Het nieuwe bestuur maakte eind juli kennis met elkaar in een vergadering onder leiding van de bisschop. De parochie heeft een uitdaging voor de toekomst omdat zij steeds kleiner wordt. De grote vraag en uitdaging is hoe we oud-katholieke presentie in Den Helder vorm kunnen geven op een wijze die klaar is voor de toekomst.

In 2023 hebben we elke zondag de eucharistie gevierd of een woord- en gebedsdienst gehouden. In de 40-dagentijd en de advent hebben we samen met de PKN van de Vredeskerk en de RKK oecumenische vespers gehouden. De vespers van de 40-dagentijd vonden plaats in de Vredeskerk, de vespers in de advent in onze kerk. Aswoensdag en Goede Vrijdag hebben we samen met de PKN gevierd in de Vredeskerk, de Paaswake hebben we in onze kerk samen gevierd met de PKN. Deze samenwerking kent een lange traditie en wordt door alle betrokkenen zeer gewaardeerd.

We hebben zowel een uitvaart gehad van een zeer gewaardeerd lid van onze gemeenschap als een toetreding tot onze gemeenschap mogen vieren.

Financiële verantwoording

Toelichting:

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd een financiële bijdrage te leveren aan het werk van de parochie waartoe zij behoren.
Soms bezit de parochie ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen.

De landelijke kerk draagt de volledige personele lasten voor het kerkgenootschap en de daartoe behorende parochies, staties en kerngroepen alsmede de lasten voor centraal geregelde diensten.
Voor de bekostiging hiervan wordt de parochie door het kerkgenootschap een jaarlijkse nota verstrekt die o.a. is gebaseerd op de pastorale formatie en op inkomsten uit onroerend goed en beleggingen.
Een groot deel van de inkomsten van de parochie wordt aangewend voor het betalen van deze jaarnota (en daarmee indirect voor het betalen van de eigen pastoor).

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen en zijn ze bestemd voor de kosten van de parochie t.a.v. het houden van kerkdiensten, het organiseren van activiteiten, het uitgeven van een kerkblad, het verlenen van pastorale zorg etc.

De begroting (voorgenomen bestedingen) sluit als regel nauw aan bij de jaarrekening van de voorgaande jaren. Het werk van een parochie vertoont een grote mate van continuïteit. Er wordt pastorale zorg verleend, er worden kerkdiensten gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In bovenstaand overzicht is dit in de kolom ‘begroting komend jaar’ cijfermatig in beeld gebracht.