1932 Armoede

Oud-Katholiek gemeenteblad van Den Helder 17 sept. 1932

 

Credietcrisis

Echte armoede.

In “Het oud-katholieke gemeenteblad van Den Helder” 1e jaargang no. 5 van 17 september 1932 komt een stukje voor van pastoor  Th. Moleman  over een hulpactie voor de parochies van Egmond en IJmuiden. Deze pastoor diende de parochie van 1930 – 1937.

Lees en huiver! 

Voor  E g m o n d en  IJ m u i d e n 

Zooals reeds in het verslag van de gemeentevergadering in het kort is aangegeven, is gesproken over de manier, waarop ook wij eenigszins de nood kunnen helpen lenigen van de zoo deerlijk geteister­de, in diepen nood verkeerende geloofsgenooten in Egmond en in IJmui­den. 

Deze nood is wel zeer bijzonder en gaat waarlijk nog verre uit boven hetgeen we in andere plaatsen in dit opzicht te zien krijgen. Men spreekt van een stervend IJmuiden. Dat is niet te veel gezegd. Ja, misschien zelfs wel te weinig. Als ge weet, dat van de 500 Oud-Katho­lieke gezinnen (zooveel zijn er) er meer dan 400 het visscherijbedryf uitoefenen, dat nu geheel en al, ja radicaal stil ligt, en dat in IJ­muiden niet alleen het visscherij bedrijf maar ook de neven-bedrijven totaal verlamd zijn, dan zult gij misschien iets gaan beseffen van de groote nood, waarin de beide gemeenten verkeeren. Twee gemeenten, die tezamen 3700 zielen tellen, bijna 40 % van alle Nederlandsche Oud-Katholieken. Wie er meer van weten wil, hoe het er in die beide plaat­sen is gesteld, hij leze de Oud-Katholiek van 25 Juni jl. (van 1932) er nog eens op na. 

Weet ge dat er moeders zijn, die hun kinderen op haar rug naar school moeten dragen, omdat er geen schoeisel is ? Weet ge dat menschen van het strand oude aangespoelde matten naar huis slepen om al­thans een beetje dekking te hebben des nachts voor zich en de kinderen?

Is het daarom niet begrijpelijk, dat onze bisschoppen hebben goed­gevonden om een steun-actie in onze kerk op touw te zetten ?

Reeds heeft onze gemeente iets gedaan. Op de gemeentevergadering bracht een collecte f 22,50 op. Maar op die vergadering waren er maar enkelen, zooals wij reeds meldden. Op den Bondsdag werd een bedrag van f 96.- gecollecteerd, oud en jong droeg hieraan bij. Verschillende personen gaven reeds oude maar niettemin nog goede kleeren. Een heel groot pakket kon worden opgezonden. Dit alles werd in grooten dank aan­vaard. Pastoor van Kleef uit Egmond gaf schriftelijk daarvan blijk.

Maar daarmee zijn we nog niet gereed. Kunnen wij nog niet meer doen ? Niet allen wisten, wat op de gemeentevergadering is besloten. Daarom herhalen wij het hier nog eens.

Wie kleeren heeft, oude of nieuwe, schoenen, dekens, groot en klein hij kan het alles brengen naar den heer Joh. Ham Jr. Wilt gij het zelf niet brengen, het wordt op uw verzoek gaarne gehaald. Alles, letterlyk alles is te gebruiken. Kijkt U Uw kasten nog eens na ! Vindt ge niets, kijkt dan later nog eens. Misschien vindt ge dan wat. Vindt ge wel iets, kijkt dan later nog eens. Misschien vindt ge dan weer iets !

We hebben besloten om meer te doen. Maandelijks hebben wij de col­lecte voor het kerkbouwfonds. Dezen winter nu zullen wij in plaats daarvan een collecte houden voor Egmond en IJmuiden. Hierdoor hopen wij eenigszins mede te werken aan de hulpactie, die er voor de beide gemeenten is op touw gezet. Een extra offer vragen wij U door deze laatste regeling niet, want het geld, dat ge anders aan het fonds geeft, dat geeft ge dan als steun voor noodlijdende geloofsgenooten. Mocht gij op die dagen iets meer willen offeren, het zal met grooten dank worden aanvaard.

Wij mogen herinneren aan het indrukwekkende woord van Christus; Ik ben hongerig geweest, en gij hebt mij gespijzigd. Ik ben dorstig geweest en gij hebt mij te drinken gegeven. Ik was naakt en gij hebt mij gekleed. Ik was ziek en gij hebt mij bezocht. Ik was in de gevan­genis en gij zijt tot mij gekomen.” Dat woord wil zeggen, dat wij een­maal zullen geoordeeld worden naar dezen maatstaf; Zijt gij barmhar­tig geweest? Want zegt Jezus ergens anders: “Zalig zijn de barmhartigen, zij zullen barmhartigheid verwerven”.

Pastoor Th. Moleman 1932