Nieuwsbrief Maart 2021

De gemeente Den Helder is het project Kerkenvisie gestart.

Samen met het bureau Mooi Noord-Holland wil men in kaart brengen wat er gebeurt in kerken, moskeeën en andere gebedshuizen.

Op 17 maart was er een digitale bijeenkomst waar ook pastoor Kramer aan deelnam. Daar werd verteld dat de gemeente drie bedoelingen heeft:

1 Dialoog en Netwerk: met elkaar in gesprek komen en blijven.

2 Stand van zaken: hoe staat het er nu voor? Men wil van alles in kaart brengen, zoals of er nog regelmatig diensten zijn, of het gebouw gebreken vertoont, of er andere activiteiten zijn in de kerk zoals bijvoorbeeld een voedselbank, enz. Al die informatie komt dan bij elkaar in het zogenoemde Kerkenpaspoort.

3 Toekomstvisie: Wat is de toekomst van ons religieus erfgoed?

Er wordt nog een afspraak gemaakt om bij ons langs te komen. Dan zullen Richard, Agnes en Age de mensen wel ontvangen. 

Pastoor Kramer had in elk geval na de deelname aan het eerste digitale gesprek het gevoel dat het in elk geval goed is als godsdienst aandacht krijgt in de gemeente Den Helder. 

Wordt vervolgd!

Met Pasen ook nog dicht!

De bisschoppen hebben een brief gestuurd waarin de parochies een hart onder de riem willen steken. Want het zal waarschijnlijk niet lukken om met Pasen de kerk op te hebben.

De brief wordt hieronder als bijlage meegestuurd.

Steeds meer actualiteiten op onze website

De website van de parochie werkt veel beter dan de vorige. Dat maakt het dus heel makkelijk om nieuws en andere berichten op onze website te zetten. Kijk dus ook af en toe op onze website om op de hoogte te blijven.

https://denhelder.oudkatholiek.nl

Bijlage:

Geachte pastores en kerkbesturen,

We laten u langs deze weg weten dat gisteren, maandag 22 maart, door CIO de routekaart voor kerken, waar al geruime tijd aan werd gewerkt, werd gepubliceerd. De routekaart heeft de status van een ‘ernstig en weloverwogen advies’ aan de bij CIO aangesloten kerkgenootschappen. De routekaart en bijbehorende berichtgeving is te vinden op https://www.cioweb.nl/

Op dit moment zitten we in op de routekaart aangegeven zwaarste fase ‘zeer ernstig met verzwaring’. Binnen de OKKN gelden de meeste van de in die fase aangegeven maatregelen, met drie uitzonderingen. We handhaven de zang door maximaal twee cantors tijdens livestreams en blijven bij de op 25 februari aangekondigde verruiming dat jeugdwerk met in achtneming van de voor het onderwijs geldende maatregelen fysiek mogelijk is. Ook blijft het mogelijk, daar waar parochies daarvoor kiezen, de kerk open te stellen voor gebed, het branden van een kaars of een gesprek met de pastoor.

De volgende bijeenkomst van het crisisteam is aansluitend aan de persconferentie van 13 april. We hopen dan met betere berichten bij u terug te kunnen komen.